Câu chuyện của chúng tôi

Câu chuyện của chúng tôi

Mekostar cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước. Rau và hoa quả Mekostar có thể tìm đến tận nguồn gốc sản xuất. Các hộ nông dân nhỏ được tập hợp thành các nhóm sản xuất với qui mô lớn,cung cấp sản phẩm theo hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm của Mekostar.

Trang chủ

fruits
vegetables
fresh cut

Các chính sách đảm bảo chất lượng của chúng tôi?